Ornament
        VITAJTE NA STRÁNKACH
                                    SLOVENSKEJ
                                         ASOCIÁCIE
                                             UČITEĽOV
                                                SLOVENČINY


    V aule bratislavského Gymnázia L. Novomeského na Tomášikovej ulici sa 15. marca 2002 o 11. hod. stretli slovenčinári zo všetkých
typov škôl a iných inštitúcií z celého Slovenska. Ich veľká účasť prekvapila a zároveň veľmi potešila organizátorov, členov prípravného vý-
boru, ktorí sa na podnet PhDr. Alexandry Húskovej z MC MB rozhodli založiť Slovenskú asociáciu učiteľov slovenčiny. Jej vznik podporili
svojou účasťou na zhromaždení zástupcovia štátnych orgánov: PhDr. František Švába z MŠ SR, RNDr. Pavol Černek, CSc. z ŠPÚ, RNDr.
Pavol Mäsiar z MC mesta Bratislava, Mgr. Eva Boličková z Domu zahraničných stykov. Svojou osobnou prítomnosťou poctil zhromaždenie
Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc. Účastníci ustanovujúceho zhromaždenia SAUS v naozaj pracovnej atmosfére s pripomienkami schválili jej
stanovy, zvolili členov rady asociácie i kontrolný výbor. SAUS si kladie za cieľ podporovať postavenie SJL ako základného učebného pred-
metu v pedagogických dokumentoch i v povedomí verejnosti na Slovensku i v zahraničí, presadzovať záujmy učiteľov SJL, podporovať ich
odborný rast, vytvoriť priestor na diskusiu o problémoch vyučovania SJL. Počas zhromaždenia odznelo množstvo návrhov na činnosť Asoci-
ácie. Podnetné boli vystúpenia PhDr. Dorňákovej, prezidentky Slovenskej asociácie učiteľov angličtiny, a PhDr. Kataríny Hincovej, PhD.,
prezidentky Slovenskej asociácie učiteľov dejepisu. Potrebu novovzniknutej organizácie zdôraznili mnohí účastníci ustanovujúceho stretnutia.
Dúfame, že SAUS napĺňa ich očakávania dodnes. Predsedníčkou SAUS-u do roku 2011 bola PhDr. Eva Vrbanová. Od roku 2011 je pred-
sedom Asociácie PhDr. Ján Papuga, PhD.
UPOZORNENIE: SAUS DOČASNE MENÍ ADRESU SÍDLA. JE UVEDENÁ V PRIHLÁŠKE.  
Logo Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny STANOVY
RADA SAUS
ČLENOVIA SAUS
PRIHLÁŠKA ZA ČLENA SAUS
DISKUSNÉ FÓRUM
SPONZORI
KONFERENCIE A VALNÉ ZHROMAŽDENIA
INICIATÍVY - aktualizované
ZBORNÍKY SAUS
ČASOPIS SLOVENČINÁR, ISSN 1339-4908
PEDAGOGICKÉ DOKUMENTY K SJL
BANKA NÁPADOV
INFORMÁCIE, PODUJATIA, PONUKY PRE UČITEĽOV I ŽIAKOV
- aktualizované
Dočasné sídlo SAUS-u: Kadnárova 4, 831 52 Bratislava
Správca stránky: Ján Papuga
Facebook: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny
Email: janpapuga@gmail.com
Aktualizácia: NOVEMBER 2014
TOPlist