Logo Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny
Ornament
                            SLOVENČINÁR - ČASOPIS
                                                                       SLOVENSKEJ
                                                                           ASOCIÁCIE
                                                                                UČITEĽOV
                                                                                      SLOVENČINY

ČASOPIS NA STIAHNUTIE

    Ročník I
        Číslo 1, 2014: stiahnuť
        Číslo 2, 2014: stiahnuť aktuálne číslo
    HLAVNÝ REDAKTOR
        Doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava)
     VÝKONNÝ REDAKTOR 
        PhDr. Ján Papuga, PhD. (Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava)
    REDAKČNÁ RADA
        PhDr. Xénia Činčurová, PhD. (Súkromná ZŠ waldorfská, Bratislava)
        PaedDr. Ivica Hajdučeková, PhD. (Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice)
        Red. prof. dr. Boža Krakar Vogel (Filozofická fakulta Univerzity v Lubľane)
        Mgr. Renáta Ondrejková (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, Bratislava)
        Prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. (Fakulta humanitných vied Univerzity M. Bela, Banská Bystrica)
        Mgr. Eva Péteryová (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Bratislava)
        Mgr. Viera Sabová (Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká Okružná, Žilina)
        Prof. PhDr. Eva Vitézová, PhD. (Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava)
    VYDAVATEĽ
        Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, Bratislava
        E-mail: slovencinar-saus@post.sk
        Web: http://www.saus.yw.sk/casopis.html
        Časopis vychádza trikrát ročne.
        ISSN 1339-4908
    INFORMÁCIE PRE PRISPIEVATEĽOV 
        Vaše doposiaľ nepublikované príspevky posielajte e-mailom na adresu slovencinar-saus@post.sk
        v programe MS Word: typ písma: Times New Roman; veľkosť písma 12; riadkovanie: 1,5.
Za svojím
        príspevkom uveďte zoznam použitej literatúry v abecednom poradí v súlade s platnou bibliografickou
        normou. 
Rozsah príspevku sa neurčuje. Abstrakt a resumé sa nevyžaduje. Váš príspevok autorizujte         menom, priezviskom, akademickým titulom, názvom a adresou pracoviska. Príspevok musí byť
        v súlade s obsahovým zameraním časopisu. Súčasťou textu môžu byť aj fotografie, tabuľky,
        grafy a pod. Redakčná rada si v spolupráci s prispievateľom vyhradzuje právo upraviť alebo skrátiť
        niektoré príspevky, príp. neuverejniť. Za zaslané príspevky vám vopred ďakujeme.   

RUBRIKY

    Štúdie * Námety a rozhľady * Jazykom o jazyku * Recenzie a knižné inšpirácie * Názory, postrehy

        komentáre * Informatórium * Z prác žiakov a študentov * Pripravujeme v budúcom čísle

INFORMÁCIA O VZNIKU ČASOPISU 

stiahnuť

TOPlist