Ornament
Logo Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny
                          RADA 
                               SLOVENSKEJ
                                   ASOCIÁCIE
                                       UČITEĽOV
                                           SLOVENČINY
PhDr. Ján PAPUGA, PhD., PREDSEDA SAUS 
Vzdelanie: 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského - učiteľstvo: slovenský jazyk a literatúra, estetika (Mgr.)
Filozofická fakulta Univerzity Komenského - rigorózna skúška v odbore slovenský jazyk a literatúra (PhDr.)
Filozofická fakulta Univerzity Komenského - dizertácia v odbore slovenský jazyk (PhD.)  
Zamestnávateľ: Gymnázium na Hubeného ulici v Bratislave - učiteľ slovenského jazyka a literatúry, umenia a kultúry; triedny učiteľ
Iné: Člen Slovenskej asociácie pedagógov výtvarných a estetických predmetov
Publikované odborné práce:
Bariéry v ,,reforme" SJL; Integrácia v modernom vyučovaní (v zborníku SAUS)
Možnosti učiteľa v modernom vyučovaní slovenského jazyka a literatúry (v zborníku SAUS) 
Publikované literárne práce:
Nezávislí (zbierka Dráma 2006)
O zimných sviatkoch (Slovenský rozhlas, 2009)
Fainnchalan15 (Slovenský rozhlas, 2010)
Strážca kameňa I. V krajine havranov (Slovart, 2011) - v predaji
Cieľ v SAUS-e: Modernizovať, aktualizovať, profesionalizovať a odbyrokratizovať vyučovanie slovenského jazyka a literatúry v koordinácii s učiteľmi z praxe na všetkých typoch škôl.
Kontakt: janpapuga@gmail.com; facebook - Ján Papuga; osobný web - www.janpapuga.ic.cz     
___________________________________________________________________________________________________
Mgr. Viera SABOVÁ, PODPREDSEDNÍČKA SAUS
Vzdelanie: 
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského - učiteľstvo: slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka
Pedagogická fakulta v Nitra - učiteľstvo: slovenský jazyk a literatúra, občianská náuka (Mgr.)
Zamestnávateľ: Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina - učiteľka slovenského jazyka a literatúry, občianskej náuky; vedúca predmetovej komisie všeobecnovzdelávacích predmetov, vedúca školskej knižnice, triedna učiteľka
Publikované odborné práce: 
Spolupráca na publikácii Slovenský jazyk a literatúra - zbierka testov (2009, 2010)
Publikované literárne práce: 50. výročie SPSŠ v Žiline (2010)
Cieľ v SAUS-e: Zaktivizovať čo najväčší počet slovenčinárok/slovenčinárov na vyjadrovanie svojich názorov, pripomienok, návrhov k ŠVP v predmete SJL; spolupracovať pri úprave obsahu ŠVP v predmete SJL; užšie spolupracovať s Ministerstvom školstva, Štátnym pedagogickým ústavom a so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. 
Kontakt: vierasabova@centrum.sk
____________________________________________________________________________________________________
Mgr. Renáta ONDREJKOVÁ, TAJOMNÍČKA SAUS
Vzdelanie:
Filozofická fakulta Univerzity Komenského - učiteľstvo: slovenský jazyk a literatúra, dejepis (Mgr.)
Zamestnávateľ: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra v Bratislave - odborná pracovníčka oddelenia dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie
Iné: Členka Slovenskej jazykovednej spoločnosti
Publikované odborné práce:
Kultúrna západoslovenčina v diele Prjklad žiwota krestianskeho v slovenskom preklade J. Valašíka (Slavistický kabinet SAV, 2002)
Slovenské tirpácke priezviská v Maďarsku (Slovenská reč, 2002)
Historický slovník slovenského jazyka (spoluautorka, VEDA, 2000, 2005, 2008)
Staršia slovenská lexika (Kultúra slova, 2008)  
Cieľ v SAUS-e:Modernizovať naše školstvo, užšie spolupracovať s ministerstvom školstva, s pedagogickými a vedeckými inštitúciami, spojiť vedu s praxou. 
Kontakt: renatao@juls.savba.sk   
____________________________________________________________________________________________________
Doc. PhDr. Miloslav VOJTECH, PhD.
Vzdelanie: 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského - učiteľstvo: slovenský jazyk a literatúra, história (Mgr.)
Filozofická fakulta Univerzity Komenského - rigorózna skúška v odbore slovenský jazyk a literatúra (PhDr.)
Filozofická fakulta Univerzity Komenského - doktorandské štúdium v odbore teória a dejiny slovenskej literatúry (PhD.)
Filozofická fakulta Univerzity Komenského - docent v odbore teória a dejiny slovenskej literatúry (Doc.)
Zamestnávateľ: Filozofická fakulta Univerzity Komenského - Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy: učiteľ predmetov slovenská literatúra 19. storočia, dejiny literárnej kritiky a historiografie, slovenská poézia 19. storočia, textológia, editorstvo a didaktika slovenskej literatúry
Iné: Zástupca riaditeľa Studia Academica Slovaca (SAS) - centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk; člen Vedeckého grémia SAS a redakčnej rady zborníka SAS; člen redakčnej rady časopisu Slovenský jazyk a literatúra v škole; člen redakčnej rady časopisu Slovo a smysl (FIF Univerzity Karlovej)
Publikované odborné práce:
Od baroka k romantizmu. Literárne smery a tendencie v slovenskej literatúre v rokoch 1780 - 1840 (2003)
Literatúra, literárna história a medziliterárnosť (2004)
Panoráma slovenskej literatúry I (spoluautor, 2004)
Portréty slovenských spisovateľov 2, 3 (spoluautor, 2000 - 2003)
Slovinsko-slovenská konverzačná príručka (2008); Slovensko - dejiny, divadlo, hudba, jazyk, literatúra, ľudová kultúra, výtvarné umenie, Slováci v zahraniči (spoluautor, 2006) 

Publikované literárne práce: 
Autor na dnes (Slovenský rozhlas); preklady zo slovinskej literatúry
Cieľ v SAUS-e: Zabezpečiť kontakt učiteľov z praxe s akademickou obcou; pracovať na procese modernizácie a profesionalizácie vyučovania slovenského jazyka a literatúry predovšetkým na stredných školách; v rámci odborných seminárov Asociácie pokračovať v koordinácii a príprave edičných výstupov - zborníkov SAUS. 
Kontakt: vojtech@fphil.uniba.sk     
________________________________________
PhDr. Katarína HINCOVÁ, PhD.
Vzdelanie: 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského - učiteľstvo: slovenský jazyk a literatúra, história (Mgr.)
Filozofická fakulta Univerzity Komenského - rigorózna skúška v odbore slovenské dejiny (PhDr.)
Filozofická fakulta Univerzity Komenského - doktorandské štúdium v odbore slovenské dejiny (PhD.)
Zamestnávateľ: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Katedra slovenského jazyka a literatúry: odborná asistentka; učiteľka predmetov diplomový seminár, interpretácia literárnych textov, interpretácia textov, jazyková úprava textov, jazykový interpretačný seminár, literatúra a médiá, literárnokritický seminár
Iné: Členka redakčnej rady časopisu Slovenský jazyk a literatúra v škole
Publikované odborné práce:
Monitor - Nová maturita - Slovenský jazyk a literatúra (spoluautorka, 2004)
Nová maturita - Slovenský jazyk a literatúra - Monitor - Testy (spoluautorka, 2004)
Slovenský jazyk pre 1. - 4. ročník stredných škôl (spoluautorka, 2007, 2008, 2009)
Cvičebnica Slovenský jazyk pre 1., 2., 3., 4. ročník (spoluautorka, 2007, 2007, 2008, 2009)
Návrh kurikulárej transformácie predmetu slovenský jazyk a literatúra (2007) Cieľ v SAUS-e:
 Vrátiť zmysluplnosť výučbe slovenského jazyka a literatúry v základných a stredných školách - adaptovať výučbu na potreby človeka 21. storočia; aktivovať prehodnotenie vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov; iniciovať zabezprečenie odbornej a metodickej starostlivosti o učiteľov v pedagogickej praxi. 
Kontakt: khincova@zoznam.sk
_______________________________________
PhDr. Xénia ČINČUROVÁ, PhD.
Vzdelanie: 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity (PhDr., PhD.)
Zamestnávateľ: Súkromná základná škola waldorfská na Vihorlatskej ulici v Bratislave: učiteľka slovenského jazyka a literatúry,  zodpovedná za PR
Publikované odborné práce:
Epické podoby priestoru (2004)
Prírodný a transcendentálny priestor v próze národného obrodenia (1999)
Priestor v romantizme (1999)
Umelecký preklad z anglického originálu do slovenčiny (1993)
Cieľ v SAUS-e: Prispieť k presadeniu zmysluplného vyučovania slovenčiny na našich školách. 
Kontakt: xenia.cincurova@iwaldorf.sk
______________________________________
Mgr. Eva PÉTERYOVÁ
Vzdelanie: 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského - učiteľstvo: slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka (Mgr.)
Zamestnávateľ: Národný ústav certifikovaných meraní v Bratislave - výskumný a vývojový zamestnanec pre tvorbu testov a banku úloh zo slovenského jazyka a literatúry a čitateľskej gramotnosti, oddelenie tvorby evalvačných nástrojov pre vyššie sekundárne vzdelávanie, koordinátor pre vyučovacie jazyky - SJL, SJSL, MJL, UJL
Publikované odborné práce: 
Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry. Slovenský jazyk a literatúra v škole, časopis pre otázky jazyka a literatúry (SJLŠ, 2009)

Maturitná skúška z vyučovacích jazykov. Vývoj a perspektívy maturitnej skúšky v slovenskej republike. Zborník z odborného seminára 2009 (ŠPÚ, 2009) 

Správy o výsledkoch MS z vyučovacích jazykov 2007 - 2010 (www.nucem.sk/sk/maturita.sk)

Cieľ v SAUS-e: Zaktivizovať členov SAUS, zväčšiť členskú základňu, udržovať kontakt so širokou učiteľskou verejnosťou, zbierať ich podnety, presadzovať ich v organizáciách riadiacich školstvo.
Kontakt: eva.peteryova@nucem.sk02/49276414, 0911587692
KONTROLNÝ VÝBOR:
Mgr. Alžbeta ŠURINOVÁ
PaedDr. Mária MELICHÁROVÁ
PhDr. Alena POLAKOVIČOVÁ 
________________________________________