Logo Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny
Ornament
                            INICIATÍVY A INFORMÁCIE
                                       SLOVENSKEJ
                                           ASOCIÁCIE
                                                UČITEĽOV
                                                    SLOVENČINY

11. 11. 2014 - INFORMÁCIA O DISKUSII O POVINNOM ČÍTANÍ - nové

        * správa o diskusii: stiahnuť 

8. 11. 2014 - PRIPOMIENKOVANIE NOVÉHO ŠVP - nové

        * vyjadrenie predsedu: stiahnuť
        * slovenský jazyk a literatúra - gymnázium: stiahnuť
        * slovenský jazyk a slovenská literatúra - gymnázium (menšinový jazyk): stiahnuť

27. 10. 2014 - SPOLOČNÁ VÝZVA NA VEREJNÉ PRIPOMIENKOVANIE ISCED 3

    * text iniciatívy: stiahnuť

21. 8. 2014 - PODNET NA AKTUALIZÁCIU KODIFIKÁCIE SLOVENSKÉHO JAZYKA

* text iniciatívy: stiahnuť
* odpoveď MKSR: stiahnuť

3. 4. 2014 - PRIPOMIENKA K PÍSOMNEJ MATURITE A TESTOVANIU 9, 2014 

    * text iniciatívy: stiahnuť
     * odpoveď NÚCEM: stiahnuť; odpoveď MŠSR: stiahnuť 

27. 2. 2014 - ROKOVANIE S MINISTROM ŠKOLSTVA

    * Informácia o pracovnom stretnutí Slovenskej komory učiteľov s ministrom školstva
        s členmi Rady pre systémové zmeny v školstve. SKU zastupoval predseda SAUS,
        ktorý je členom manažmentu SKU: stiahnuť 

6. 2. 2014 - STRETNUTIE S RIADITEĽKOU LITERÁRNEHO INFORMAČNÉHO CENTRA

    * informácia: stiahnuť

8. 1. 2014 - TESTOVANIE 5 AKO KRITÉRIUM PRIJATIA NA OG

    * Iniciatíva Slovenskej komory učiteľov a SAUS proti prijímaniu žiakov
        na OG podľa Testovania 5 a návrhy k testovaniam. Spolupráca
        SKU a SAUS bola uznesením z konferencie v Žiline. List ministrovi
        školstva: stiahnuť
    * odpoveď MŠSR: stiahnuť

21. 6. 2013 - PRACOVNÉ STRETNUTIE SAUS, ŠPÚ, NÚCEM A ÚPK SJL

    * zápisnica: stiahnuť

25. 3. 2013 - PRIPOMIENKA K PÍSOMNEJ MATURITE A TESTOVANIU 9, 2013 

    * text iniciatívy: stiahnuť
    * odpoveď NÚCEM: stiahnuť

14. 3. 2013 - PRACOVNÉ STRETNUTIE NA MŠ SR K VYHLÁŠKE 318/2008

* informácia: stiahnuť

15. 2. 2013 - ÚSTREDNÁ PREDMETOVÁ KOMISIA PRI ŠPÚ

Slovenský jazyk a literatúra:
PhDr. Katarína Hincová, PhD., predsedníčka
PaedDr. Renáta Somorová, tajomníčka
PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

Prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 
Mgr. Zdenka Pecúchová
Mgr. Zuzana Stankovianska
PaedDr., PhDr. Martin Bodis, PhD.
Mgr. Iveta Barková
PhDr. Alena Polakovičová
Mgr. Karel Dvořák, PhD.
PhDr. Alexandra Húsková
Slovenský jazyk a slovenská literatúra:
PhDr. Ľudmila Benčatová, CSc., predsedníčka
PaedDr. Anita Halászová, tajomníčka
Mgr. Anita Horváth
Mgr. Diana Ondrejcsáková
Mgr. Andrea Dömenyová
Mgr. Silvia Patassyová
Mgr. Zuzana Kontárová
Mgr. Katarína Sárkány
PaedDr. Mária Alabánová, PhD.
PaedDr. Peter Šenkár, PhD.

11. 9. 2012 - USTANOVUJÚCI SNEM ZDRUŽENIA UČITEĽOV CHÉMIE

* informácia: stiahnuť

* príhovor: stiahnuť

2. 6. 2012 - USTANOVUJÚCI SNEM NOVÝCH ŠKOLSKÝCH ODBOROV  

* informácia: stiahnuť 

     19. 5. 2012 - PRIPOMIENKA K ZMENÁM V ŠVP
    * text pripomienky: stiahnuť
    * odpoveď MŠSR: stiahnuť

26. 3. 2012 - PRIPOMIENKA K PÍSOMNEJ MATURITE A TESTOVANIU 9, 2012 

    * text iniciatívy: stiahnuť
    * odpoveď na T9: stiahnuť
    * odpoveď na EČMS zo SJL: stiahnuť  
    * odpoveď na EČMS zo SJSL: 1. časť; 2. časť; 3. časť
    * reakcia časopisu RAK: 1. časť; 2. časť
    * vyjadrenie predsedu SAUS: stiahnuť 

10. 3. 2012 - INICIATÍVA ZA ZRIADENIE DISKUSNÉHO FÓRA NÚCEM-u 

    * text iniciatívy: stiahnuť
    * odpoveď: 1. časť, 2. časť

28. 11. 2011 - PRIPOMIENKA K VÁŽENÉMU PRIEMERU PRI HODNOTENÍ ÚČ MS

    * text pripomienky - stiahnuť
    * odpoveď MŠSR - stiahnuť

18. 11. 2011 - VYHLÁSENIE JAZYKOVEDNÉHO ÚSTAVU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

    * text vyhlásenia - stiahnuť
    * odpoveď Asociácie - stiahnuť
    8. 10. 2011 - O REVÍZII ŠVP A O MATURITE

    * informácie: stiahnuť  
       15. 10. 2011 - PRIPOMIENKY K PÍSOMNÝM ČASTIAM MATURITNEJ SKÚŠKY
    * text pripomienky: stiahnuť 

    22. 9. 2011 - NÁVRH NA ZMENU PREDSEDU KOMISIE OLYMPIÁDY ZO SJL

    * text návrhu - stiahnuť 

    23. 9. 2011 - PODPORA ŠTRAJKU UČITEĽOV

    * text listu: stiahnuť 

    6. 4. 2011 - STRETNUTIE S NÁMESTNÍKOM RIADITEĽKY ŠPÚ    

     * informácia: stiahnuť
DISKUSIA