Ornament
Logo Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny
                            STANOVY
                                       SLOVENSKEJ
                                           ASOCIÁCIE
                                                UČITEĽOV
                                                    SLOVENČINY

Preambula

        Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny (ďalej SAUS)  sa zakladá v súlade s ustanoveniami zákona 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov a vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

        SAUS je záujmovou, profesijnou, neziskovou, nezávislou organizáciou, ktorá sa hlási k princípom Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Európskej konvencii

 o ľudských právach a k odporúčaniu Organizácie spojených národov  UNESCO týkajúcich sa humanizácie a demokratizácie vyučovania.

        SAUS má ambíciu zjednotiť učiteľov slovenského jazyka a literatúry  všetkých typov škôl a  ďalších vzdelávacích inštitúcií na území SR i v zahraničí a repre-

zentovať ich vo vzťahu k vládnym i nevládnym organizáciám a inštitúciám. Perspektívne sa SAUS chce stať riadnym členom Medzinárodnej asociácie na skva-

litnenie vyučovania materinského jazyka.

Názov a sídlo

        Názov je Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny (SAUS). Sídlo: Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, Gymnázium, Hubeného ulica 23, 83408 Bratislava.

    Ciele

        1. Podporovať postavenie slovenského jazyka a literatúry ako základného učebného predmetu vo všetkých pedagogických dokumentoch a v povedomí širokej

verejnosti na Slovensku i v zahraničí.

        2. Reprezentovať učiteľov slovenského jazyka a literatúry a presadzovať ich záujmy vo vzťahu k vládnym organizáciám a neštátnym inštitúciám, ktoré riadia

systém výchovy a vzdelávania mládeže alebo ho akýmkoľvek spôsobom ovplyvňujú.

        3. Podporovať odborný rast a zvyšovanie kvalifikácie učiteľov slovenského jazyka a literatúry.

        4. Podporovať šírenie informácií o nových trendoch vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry na Slovensku a vo svete prostredníctvom publikácií a rôznych

odborných a metodických materiálov.

        5. Vytvoriť a organizačne zabezpečiť priestor na diskusiu o problémoch vyučovania slovenského jazyka a literatúry, na vzájomné kontakty a výmenu skúse-

ností medzi učiteľmi základných, stredných a vysokých škôl.

        6. Podporovať prezentovanie činnosti členov SAUS na verejnosti v SR a v zahraničí.

Členstvo

        SAUS je otvorená pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry všetkých typov škôl v SR a v iných krajinách. Členom SAUS sa môžu stať učitelia slovenského

jazyka a literatúry, učitelia na dôchodku, študenti vysokých škôl a priaznivci, ktorí súhlasia s jej cieľmi a stanovami, podajú prihlášku a zaplatia členský príspevok.

        Člen má právo voliť a byť volený do orgánov SAUS. Člen má právo byť informovaný o všetkých akciách poriadaných SAUS, zúčastňovať sa na nich a po-

dieľať sa na ich príprave.

        Člen má právo zúčastňovať sa na rozhodovaní SAUS, podieľať sa na tvorbe stanov   a prispievať k tvorbe programu.

    Ukončenie členstva

        Oznámenie o ukončení členstva musí byť podané písomne predsedovi SAUS. Rada SAUS môže zrušiť členstvo v prípade, ak člen bude vystupovať  proti

záujmom asociácie alebo v rozpore s princípmi uvedenými v preambule.

     Zdroje príjmov

        Rozpočet SAUS pozostáva z príjmov a výdavkov. Príjmy a výdavky tvoria finančné prostriedky v slovenských korunách a iných menách, ktoré sú uložené na

devízovom a na bežnom účte v peňažnom ústave v SR.

    Príjmy SAUS sa tvoria:

Orgány SAUS
  1. Valné zhromaždenie.
  2. Rada SAUS.
  3. Kontrolný výbor SAUS.
        Zásady vnútorného usporiadania:

        Volené orgány sú zodpovedné za svoju činnosť členom SAUS.

        Uznesenia orgánov SAUS sú záväzné pre členov a orgány nimi volené.

        Riadiace orgány sú schopné uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov.

        Valné zhromaždenie je schopné uznášania v každom prípade, keď boli pozvaní všetci členovia SAUS.

      Valné zhromaždenie

        Valné zhromaždenie je najvyšší orgán SAUS, koná sa najmenej raz za rok. Valné zhromaždenie zvoláva predseda na návrh rady alebo na návrh 20 %

členov SAUS. Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov rady a kontrolného výboru, prerokúva a schvaľuje program činnosti SAUS. Stanovuje výšku

členského príspevku, mení a dopĺňa Stanovy SAUS, schvaľuje zásady financovania činnosti a rozhoduje o zániku SAUS.

Rada

        Radu SAUS tvorí 7 členov, je volená a odvolávaná valným zhromaždením. Rada SAUS volí zo svojho stredu predsedu. O spôsobe hlasovania rozhodne

Rada SAUS. Predseda je štatutárnym orgánom SAUS.

Kontrolný výbor

        Kontrolný výbor SAUS tvoria traja členovia, je volený valným zhromaždením na obdobie troch rokov, s možnosťou potvrdenia jeho členov na ďalšie funkčné

obdobie. Kontrolný výbor volí zo svojho stredu predsedu. O spôsobe hlasovania rozhodne kontrolný výbor. Predseda kontrolného výboru má právo zú-

častňovať sa na zasadnutiach rady s hlasom poradným.

        Kontrolný výbor kontroluje všetku činnosť SAUS, vrátane hospodárenia, a predkladá  správu o výsledkoch svojej činnosti valnému zhromaždeniu na

prerokovanie a schválenie.

Zánik asociácie

        SAUS zaniká uznesením valného zhromaždenia na návrh rady. Valné zhromaždenie rozhoduje zároveň o likvidácii majetku. Likvidáciu majetku vykonáva

5-členná likvidačná komisia, ktorú Rada SAUS na tento účel zvolí.

                                                                                                                                                                                                                                    Bratislava 4. apríla 2011