Ornament
Logo Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny
                            INFORMÁCIE, PODUJATIA, PONUKY PRE
                                                                       UČITEĽOV I ŽIAKOV

                                                                    
SLOVENSKÁ
                                                                         ASOCIÁCIA
                                                                              UČITEĽOV
                                                                                   SLOVENČINY
                                                                                                                                                                                                                                                                             

    

       DISKUSIA O ČÍTANÍ A PREZENTÁCIA PROJEKTU (NE-) POVINNÉ ČÍTANIE

        Literárne informačné centrum Vás pozýva v rámci Bibliotéky 2014 na diskusiu o povinnom čítaní. Ako hosťa si pozvali 

        mňa. Teším sa na stretnutie s Vami. Kontakt: Mgr. Jaroslava Čajková; jaroslava.cajkova@nocka.sk. Viac v pozvánke.

    TVORIVÁ DIELŇA ROZPRÁVANIA PRÍBEHOV         

        Národné osvetové centrum v spolupráci s VŠMU Vás pozývajú na tvorivé dielne. Viac informácií: leták, prihláška

    Ó, DOBA ZMLADENÉHO CHLEBA

        Národné osvetové centrum a Slovenské národné divadlo vás pozýva na vystúpenie ocenených žiakov súťaže Hviez-

        doslavov Kubín v Slovenskom národnom divadle. Viac v pozvánke.  

    FESTIVAL DNI SLOVENSKEJ LITERATÚRY

        Literárne informačné centrum z poverenia ministerstva kultúry pripravuje festival, ktorého cieľom je upozorniť na súčasnú
        slovenskú  literatúru. Využite jedinečnú možnosť stretnúť sa so spisovateľmi na Vašej škole. Viac informácií v letáku a na
        webovej stránke LIC.

    POZVÁNKA NA JUBILEJNÝ 60. ROČNÍK HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA 

       Pozývame vás na celoštátnu postupovú súťaž v detskom a umeleckom prednese poézie a prózy v dňoch 20. - 23.- 6. 2014 v Dolnom

        Kubíne pod záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča. 60. ročník bude doplnený bohatým sprievodným programom. Viac informácií

        nájdete v: leták č. 1, leták č. 2.  

       DIVADLO NIE JE LEN KOCÚRKOVO... - jedinečná exkurzia pre učiteľov

        Divadelný ústav v spolupráci so SAUS pre vás pripravil zaujímavú náučnú exkurziu Divadlo nie je len Kocúrkovo alebo ukážeme 

        vám, ako sa prebúdzajú múzy o slovenskom profesionálnom divadle, o dráme a o práci divadiel a Divadelného ústavu. 

        Podujatie je zadarmo. Prihláška: stiahnuť.
  

    PONUKA VYNIKAJÚCICH KNÍH PRE UČITEĽA I ŽIAKA

        Literárne informačné centrum nás po prísľube vzájomnej spolupráce poprosilo, či by sme na našich stránkach neuverejnili ponuku ich

        vydavateľstva. Keďže som mal možnosť niektoré ich publikácie vidieť, usúdil som, že sú naozaj vhodné a zaujímavé pre slovenčinárov i žiakov. 

        Pre školy ich ponúkajú za zníženú cenu. Informačný list s ponukami - tu

    SÚŤAŽ PO TATRÁCH S LITERÁRNYMI HRDINAMI

        Štátne lesy Tatranského národného parku prostredníctvom časopisu TATRY ponúkajú slovenčinárom zaujímavú súťaž. Viac informácií - tu

    UČEBNICA VHODNÁ AJ PRE UČITEĽOV

        Vážení kolegovia, pani Dr. Gabriela Mihalková je autorkou novej učebnice s názvom Romantizmus v literárnohistorickej a interpretačnej reflexii.

        Hoci je publikácia prvotne určená vysokoškolákom, ponúka inšpirácie aj učiteľom slovenčiny. Napr. v kapitole Slovenský literárny romantizmus

        v školskej praxi. Publikáciu nájdete v elektronickej podobe - tu.  

    METODIKA VYUČOVANIA SJL

    Pán prof. Ligoš v elektronickej podobe ponúka publikácie pre učiteľov, začínajúcich učiteľov a pre študentov slovenského jazyka a literatúry. 

       M. Ligoš - Základy jazykového a literárneho vzdelávania I - tu

       M. Ligoš - Základy jazykového a literárneho vzdelávania II - tu

       M. Ligoš - Rozvíjanie motivácie u žiakov vo vyučovaní slovenčiny - tu

    WORKSHOP JAZYKOVEDNÉHO ÚSTAVU Ľ. ŠTÚRA

        Vážení kolegovia, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra ponúka školenie o využívaní Slovenského národného korpusu vo vyučovaní SJL. Bližšie

        informácie si možete zistiť prostredníctvom emailu workshop@korpus.sk alebo tu.

    VYDAVATEĽSTVO PRÍRODA

        Vážení kolegovia, vydavateľstvo Príroda ponúka aj doplnkovú literatúru pre základné a stredné školy, pričom na objednané knihy sa vzťa-

        huje celoročná 25 % zľava. Aktuálnu ponuku vydavateľstva nájdete tu   

    SLOVENČINA POLOPATE 

    Vážení kolegovia, dávame vám do pozornosti novú knižku od. A. Hoffmanovej Slovenčina polopate. Obsahuje názorný prehľad a zároveň 

        vysvetlenie jazykového učiva základných škôl prístupnou formou. Knižka je vhodná aj pre študentov maturitných ročníkov, ktorí sa pripra-

        vujú na jazykovú časť testov maturitnej skúšky. Viac informácií nájdete tu.

    DEJINY DRÁMY 20. STOROČIA

    Vážení učitelia slovenčiny, DIVADELNÝ ÚSTAV vydal jedinečnú publikáciu DEJINY DRÁMY 20. STOROČIA, ktorá je okrem iného vynikajúcou

pomôckou pri vyučovaní nášho predmetu. Viac informácií nájdete tu

    KNÍHKUPECTVO PÁNA MRKVIČKU

    Vážení učitelia slovenčiny, dávame vám do pozornosti zaujímavé internetové kníhkupectvo www.mrkvicka.sk, ktoré vyberá a ponúka literatúru

pre deti a mládež. Jeho snahou je ponúknuť alternatívu k zastarávajúcim dielam, ktoré neraz nachádzame v čítankách pre mladších žiakov.

Pokúša sa nájsť moderné a príťažlivé knihy, ktoré by vzbudili záujem o čítanie u detí a mládeže. Majiteľ kníhkupectva ponúka pre základné 

školy podujatia, smerujúce k aktívnejšiemu a zážitkovému čítaniu žiakov.